Kort over kirkernes placering i og omkring Farsø

          Der er hele 10 kirker i Farsø omegn.
          Det er mange til ca. 8.000 indbyggere.

Men i gamle dage tog det lang tid at komme fra et sted til et andet, hvad enten det var til fods eller til hest. Derfor var det nødvendigt med så mange kirker. Kirkerne fungerede dengang som samlingssteder, hvor også mere verdslige anliggender blev ordnet.

På Farsø Turistbureau kan bogen "10 kirker" købes. Den har en kort beskrivelse af kirkerne i tekst og tegninger.

Kirkerne i Vesthimmerlands Kommune Hovedparten af vore kirker er fra middelalderen, bygget som katolske kirker, og meget af inventaret er fra den tid. Men der er også ganske meget moderne kunst i vore kirker.

Som et særkende for egnen er der en del udhuggede løver, og kvadre med skakbrætmønster. Løverne står for styrke og kan både symbolisere beskyttelse og ondskab. Skakbrætmønstrene er et billede på kampen mellem det gode og det onde.

Åbent i kirkerneDer er normalt adgang til kirkerne alle dage fra solopgang til solnedgang (ca. kl. 8 - 16) i sommermånederne.

Når der står, at kirken er åben i dagtimerne, betyder det, at den lukkes i løbet af eftermiddagen. Åbningstiderne kan ændres og derfor er tidspunkterne vejledende.

Moderne kunst i Kirkerne

Kunst har utrolig mange facetter. Samtidig kan det tolkes på lige så mange måder som der er folk. Her er nogle få eksempler. Men tag meget gerne ind i vore utrolig smukke kirker, lad freden falde over dig og lad dig inspirerer.  


Farsø Kirke altertavle - kunstner Maja
Lise Engelhardt


Foulum Kirke - kunstner Erik Heide


Hyllebjerg Kirke alterdug - kniplet af Ruth Møllebjerg, Marie Dollerup og Anna Vistisen


Farsø Kirke - kunstner Thorvald Odgaard

Kirker, Klostre og Herregårde

Herregårde

Herregården Hessel


Læs mere; Herregården Hessel

Herregaarden Hessel ligger på Louns halvøen med udsigt over Limfjorden. Herregården står, som da den sidste ejer proprietær Elle forlod gården.

En proprietærgård, hvor især stuehuset viser hvordan man levede for 150 år siden.

Herregården Hessel
Hesselvej 40 B 
Hvalpsund
9640 Farsø

Tlf. 98 63 81 25 
www.herregaarden-hessel.dk 

Kirker

Alstrup Kirke


Læs mere; Alstrup Kirke

Alstrup Kirke vest for Alstrup, med udsigt over Louns Bredning. Kirken er fra første halvdel af 1200-tallet. Opført af granitkvadre med skib og kor i romantisk stil. Oprindeligt tårn blev revet ned i 1772, genopført i 1946. På alterbordet står ved Kristi Kors tre figurer fra en sengotisk altertavle fra omkring 1450.

Alstrup Kirke
Anneksvej 
Alstrup 
9640 Farsø

Tlf.: 98 63 80 22
www.lounskirke.dk 

Farsø Kirke 


Læs mere; Farsø Kirke

Farsø Kirke var i katolsk tid viet til Vor Frue. Bygget omkring år 1180. Består af kor, skib og sengotisk vesttårn samt våbenhus mod nord. På korets væg og skibets hvælv er der kalkmalerier fra omkring år 1550. Indskrift på runesten "Toste og Asbjørn rejste denne sten efter Tue broder.."

Farsø Kirke
Nørregade 21
9640 Farsø

Tlf. 98 63 10 78
www.farsøkirke.dk

Flejsborg Kirke


Læs mere; Flejsborg Kirke

Flejsborg Kirke er fra romantisk tid, opført af granitkvadre på sokkel med skråkant. På en af kvadrene mod nord er afbildet en løvefigur. Runestenen i våbenhuset blev fundet hvor klokkestablen står. Indskrift "Thorkild satte steen efter .. søn sin fader". Lamperne er tegnet af fru Exner.

Flejsborg Kirke
Gattenvej 3
9640 Farsø

Tlf.: 98 66 30 48
www.vesterhornum.dk/kirke.htm

Foulum Kirke 


Læs mere; Foulum Kirke

Foulum Kirke anses for at være en af landets ældste stenkirker. Den er opført i romansk stil af kampsten. Kirkens ydre, navnligt sokkelen, lader formode, at den er bygget af de samme bygmestre, som har opført Viborg Domkirke, i årene 1165 - 1170. Malmklokken blev stjålet under svenskekrigene og støbt til kanoner.

Foulum Kirke
Hestbækvej 133
Foulum
9640 Farsø

Tlf.: 98 63 40 68
www.ullits.dk/kirker.htm

Hyllebjerg Kirke 


Læs mere; Hyllebjerg Kirke

Hyllebjerg Kirke ligger højt. Udvendig trappe til kirketårnet. Romansk kirke fra ca. 1250. Har antageligt haft nær tilknytning til Cistercienser klostret i Vitskøl.
Ældste inventar er det murede alterbord og døbefonten, med karakteristisk tovsnoning langs mundingen, findes i meget få kirker.

Hyllebjerg Kirke
Hyllebjergvej 56
Hyllebjerg
9640 Farsø

Tlf.: 98 66 30 48
www.vesterhornum.dk/kirke.htm

Louns Kirke 


Læs mere; Louns Kirke

Louns Kirke Fra kirken og kirkegården er der mod syd og sydvest en formidabel udsigt over Louns Bredning. Siden 1995 kan man mod nord nyde den genskabte Louns Sø. Opført omkring 1300 af munkesten og indvendig af tilhugne kampesten. Trods sin romanske planform er kirken fra gotikkens første år. Klokken er fra 1684.

Louns Kirke
Lounsvej 12
Louns
9640 Farsø

Tlf.: 98 63 80 22
www.lounskirke.dk

Strandby Kirke


Læs mere; Strandby Kirke

Strandby Kirke bygget i slutningen af 1100-tallet med romansk skib og kor.
1500 opførtes det nuværende gotiske tårn samt våbenhus. Koret fik muret krydshvælv, dekoreret med kalkmalede ornamenter. 1573-1912 tilhørte kirken den velhavende Gunderupgård. Det ene kirkeskib er skænket af Kong Frederik IX i 1951.

Strandby Kirke
Vestergårdsvej 6
Strandby
9640 Farsø

Tlf.: 98 63 80 22
www.lounskirke.dk 

Svingelbjerg Kirke 


Læs mere; Svingelbjerg Kirke

Svingelbjerg Kirke et selvstændigt
sogn fra middelalderen. Blev i 1566 nedbrudt på grund af forfald. Materialerne blev brugt til at forlænge koret på Vesterbølle Kirke samt et tårn på Herregården Lerkenfeld. Den nuværende kirke er opført i 1907. Maleriet i koret er af Niels Larsen Stevns.

Svingelbjerg Kirke
Svingelbjergvej 81
Svingelbjerg
9640 Farsø

Tlf.: 98 63 40 68  
www.ullits.dk/kirker.htm

Ullits Kirke


Læs mere; Ullits Kirke

Ullits Kirke højt over landsbyen på en stejl bakke. Den stammer fra ca. år 1200 og er opført af granitkvadre. En detalje er tre gemme nicher i koret med afløb, antagelig brugt til altervin. Tårnet er opført af granitsten forneden og munkesten øverst. Har samme brede som skibet. Kalkmalerier i korvægen og buen.  

Ullits Kirke
Ullitshøjvej 120
Gl. Ullits
9640 Farsø

Tlf.: 98 63 40 68
www.ullits.dk/kirker.htm

Vester Hornum Kirke


Læs mere; Vester Hornum Kirke

Vester Hornum Kirke gammel Herredskirke. Fra romansk tid, opført i granitkvadre og teglsten.
1943 opførtes tårnet mod vest, er samtidig våbenhus. Kapel mod nord er tidligere våbenhus. I koret et alterbillede af Lucie Ingemann. Det nuværende; Nadverenes indstiftelse blev fundet på loftet i 1952.

Vester Hornum Kirke
Hyllebjergvej 4
Vester Hornum
9640 Farsø

Tlf.: 98 66 30 48
www.vesterhornum.dk/kirke.htm

Klostre

Vitskøl Kloster 


Se mere

Vitskøl Kloster. Da Cistercienser munkene i 1100-tallet gik i gang med at opføre Vitskøl Kloster, skulle det have været den største kirke i Nordeuropa. Byggeriet startede i år 1158, da Kong Valdemar den Store skænkede området og godset til munkene for at takke Gud for sejren over kong Svend på Grathe Hede. En brand standsede i 1287 byggeriet og man opførte en mindre kirke.

Vitskøl Kloster
Viborgvej 475
Trend
9681 Ranum

Tlf.: 96 66 36 36 
www.vitskol-kloster.dk